Ansatte

Ansatte
Ivar Kjellevik

Ivar Kjellevik

Senterleder
Ledergruppe

Epost: [email protected]
Tlf: 913 60 803

Jeg er utdannet sosionom i 1978. Grunnfag i psykologi og kriminologi, samt videreutdanning i administrasjon og ledelse.
Jeg har hatt ulike lederstillinger innen barnevernet i snart 30 år, og vært leder for RVTS Sør siden oppstart for fem år siden.

Mitt fagområde er: Ledelse, utviklingsarbeid og verdiarbeid.
Det jeg jobber mye med på RVTS er: Organisasjonsutvikling, utadrettet samarbeid på organisasjonsnivå, profilering av RVTS Sør, personalledelse og administrasjon, samt sikre at den kunnskap vi har om hvor skoen trykker, blir bragt videre til våre oppdragsgivere i Helsedirektoratet og Bufetat.

Jeg liker arbeidet mitt fordi jeg får bidra med å gi kompetanse og inspirasjon til alle hjelpere som arbeider med krenkede barn, unge og voksne i vår region.

Ansatte
Martin Mølsæter

Martin Mølsæter

Nestleder

Ledergruppe

Epost: [email protected]
Tlf: 918 93 686

Jeg er utdannet klinisk sosionom, med fordypning og videreutdanning i rusbehandling og barnevern.
Har jobbet som miljøterapeut og behandler innen for rus og barnevernsfeltet. Har jobbet 10 år i Kirkens Bymisjon i Oslo på ulike omsorgs - og behandlingsinstiusjoner for barn, ungdom og voksne. Har lang erfaring med rekruttering, veiledning og opplæring av fosterforeldre i Fosterhjemstjenesten i Kristianmsand.

Mitt fagområde er: Behandling og omsorg av  barn og voksne med komplekse traumer
Det jeg jobber mye med på RVTS er: Teamledelse, prosjektledelse, kompetanseutviklingsprogrammer, implementeringsstrategier, strategi-  og planarbeid og undervisning

Jeg  liker arbeidet mitt fordi det gir mening å kunne bety en forskjell gjennom å øke hjelpernes kompetanse og mot til å handle!

Ta kontakt med meg hvis du ønsker bistand fra teamet jeg leder

Ansatte
Heine Steinkopf

Heine Steinkopf

Fagleder
Ledergruppe

Epost: [email protected]
Tlf: 481 42 436

Jeg er utdannet Cand.psychol, spesialist i klinisk barne-og ungdomspsykologi.
Har arbeidet med: Klinisk psykologiske behandling av barn, voksne og familier, veiledning, undervisning

Mitt fagområde er: Behandling til barn, ungdom og familier
Det jeg jobber mye med på RVTS er: Undervisning, utviklingsarbeid

Jeg liker arbeidet mitt fordi: Oppleves meningsfylt å spre kunnskap om traumebevissthet, og bidra til konstruktiv forståelse av barn og ungdom med komplekse traumer

Ta kontakt med meg hvis du ønsker: Bistand til å forstå og hjelpe barn og ungdom med komplekse traumer


Ansatte
Eva Dønnestad


Eva Dønnestad

Kommunikasjons- og formidlingsleder
Ledergruppe

Epost: [email protected]
Tlf: 909 67 861

Jeg er utdannet cand.mag med bl.a.språk og mediefag

Har drevet Øye for ord i flere år.

Ledet mange nasjonale prosjekt med barn og unge. Utviklet metoder for medvirkning. En av gründerne av Forandringsfabrikken. Magasinspaltist i Fvn. Morgenkåsør i NRK. Skrevet bøker/magasiner om mennesker i sårbare situasjoner.
 Erfaren kurs- og foredragsholder.Mitt fagområde: Skriving og formidling. Både fortellinger og intervjuer til web og tekstforfatter i flere av våre prosjekter. Prosjektledelse. Kommunikasjonsarbeid. Webredaktør. Utviklings- og verdiarbeid. Motivasjon.

Jeg liker arbeidet mitt fordi det gir rom for å lete etter språk for de ydmykedes sårbarhet og storhet,
og gjøre dypt seriøst verdighetsarbeid med varme og smil om munnen.

Ta kontakt med meg hvis du er nysgjerrig på noe som angår formidling&historiefortelling, innholdet på websiden vår– eller ønsker intervjuer med fagfolkene våre.

Ansatte
Sissel Sandve

Sissel Sandve

Kontorleder

Ledergruppe

Epost: [email protected]
Tlf: 928 70 226

Jeg har kontorfaglig utdannelse.
Har arbeidet som rådgiver/saksbehandler hos Fylkesmannen i Vest-Agder

Mitt fagområde er: Administrativt ansvarlig ved RVTS Sør.
Det jeg jobber mye med på RVTS er: Administrasjon, økonomi, personaloppgaver, prosjekt og kurs/konferanser.

Jeg liker arbeidet mitt fordi det er en spennende og travel arbeidsplass med dyktige fagfolk.

Ta kontakt med meg hvis du har spørsmål angående kurs, konferanser eller administrative oppgaver.

 
Ansatte
Trine Stomnås

Trine Stomnås

Førstesekretær

Epost: [email protected]
Tlf: 926 94 100

Utdannelse: Sekretær. Hjelpepleier.Videreutdanning i personalutvikling og ledelse

Mitt fagområde: Kurs og konferanse, administrasjon, sentralbord og prosjektadministrasjon

Jeg liker jobben min fordi den er variert og interessant. Jeg får være med å legge til rette for ulike fagfolk med brennende engasjement.
Det er motiverende å arbeide et sted hvor ansatte vil gjøre en forskjell for barn og unge.

Ringer du sentralbordet, skal jeg gjøre det jeg kan for å hjelpe deg.

 


Ansatte
Birgit Lie

Birgit Lie

Spesialrådgiver

Epost: [email protected]
Tlf: 977 280 48

Jeg er utdannet lege, spesialist i samfunnsmedisin og har en medisinsk doktorgrad i flyktningers psykiske helse "The triple burden of trauma, uprooting and settlement- a longitudinal study" fra Universitetet i Oslo i 2003. Har videreutdanning innen Sensorimotorisk psykoterapi og er sertifisert EMDR terapeut.
Jeg har arbeidet med flyktninghelse, traumatiserte flyktninger og torturofre som kommunelege fra 1988 - 1998, som leder av Psykososialt team for flyktninger i helse sør fra 1998- 2008 og etter dette på RVTS sør innen feltet flyktninghelse og tvungen migrasjon. Jeg arbeider også på Sørlandet sykehus som avdelingsleder og kliniker på Poliklinikk for psykosomatikk og traumer og bruker de kliniske erfaringer inn i undervisning for RVTS.

Mine fagområder er: Traumatisk stress, migrasjons-/flyktninghelse, tortur og traumatiserte flyktninger.
Det jeg jobber med på RVTS er faglig strategiarbeid og implementering av kunnskap ved konsultasjon og undervisning.

Jeg liker arbeidet mitt fordi RVTS Sør bidrar til å øke kompetanse og bevissthet innen utfordrende fagfelt.


Ansatte
Ruben Gausdal

Ruben Gausdal

Seniorrådgiver

Epost: [email protected]
Tlf: 99 04 53 59

Jeg er utdannet adjunkt med opprykk. Har tatt etterutdanning innen ledelse.

Har arbeidet med: Har jobbet 13 år i grunnskolen hvor jeg også var øvingslærer og trinnleder. Har de siste årene vært daglig leder i Valero AS hvor jeg har jobbet med prosjektledelse, webproduksjoner og E-læring. Har også erfaring fra veiledning gjennom JobbCenteret i Mentor Partner.

Mitt fagområde er: Jeg er pedagog og prosjektleder og kombinasjonen av disse feltene er min styrke når vi i RVTS Sør skal utvikle kompetansehevingsprogrammer. Min hovedoppgave som prosjektleder innebærer at jeg har ansvar for å kontrollere både fremdrift og budsjett i de prosjektene hvor jeg er involvert. Jeg er også webadministrator for hjemmesiden vår.

Jeg liker arbeidet mitt fordi jeg får ta i bruk alt det jeg tidligere har jobbet med innenfor et fagfelt som jeg opplever som utrolig viktig. Det er veldig givende å kunne bistå veldig flinke fagfolk med tilrettelegging av prosjekter slik at de blir presentert på best mulig måte. RVTS Sør har vært modige ved å ta i bruk mye teknologi på web og dermed bli enda mer tilgjengelig for brukerne av våre tjenester.

Ta kontakt med meg hvis du ønsker å vite noe om hvordan vi organiserer prosjektene våre eller har spørsmål om hvordan vi tenker om bruken av webteknologi.

Ansatte
Anne-Lill Haddeland
Anne-Lill Haddeland

Seniorrådgiver

Epost: [email protected]
Tlf: 928 70 256

Jeg er utdannet sosionom fra Universitetet i Agder, videreutdanning i suicidologi fra Universitetet  Oslo. Master i psykososialt arbeid – selvmord, rus, vold og  traumer, studieretning: selvmordsforebyggende arbeid.

Har arbeidet med: Vold i nære relasjoner, psykiske og fysiske overgrep og voldtekt. Oppfølging, råd og veiledning av barn, unge og deres foresatte gjennom kommunalt og statlig barnevern.

Mitt fagområde er: Selvmordsforebygging
Det jeg jobber mye med på RVTS er: Undervisning, veiledning, nettverksbygging, kompetanseoppbygging og implementeringsarbeid. Landsforeningen for etterlatte ved selvmord LEVE er en sentral samarbeidsaktør.

Jeg liker arbeidet mitt fordi RVTS Sør kan bidra med økt kunnskap og åpenhet om selvmordstanker, selvskading og selvmord. Jeg ønsker å formidle hvordan selvmord kan ramme etterlatte, nettverk og profesjonelle hjelpere og at vi på RVTS Sør kan bidra til å bryte tausheten rundt selvmordsproblematikk.

Ta gjerne kontakt med meg dersom du ønsker å drøfte selvmordsforebyggende arbeid eller er berørt  av selvmord, som privat eller profesjonell hjelper.


Ansatte
Anne-Lill Nilsen

Anne-Lill Nilsen

Seniorrådgiver

Epost: [email protected]
Tlf: 991 51 447

Utdanning: Sosialpedagog og Videreutdanning i barnevern, Uia
Har arbeidet med: Skole og barnehage, Kommunalt og statlig barnevern, Barnehuset ved Agder politidistrikt

Mitt fagområde er: Barnevern, tverretatlig samarbeid/ avdekking og utviklingsarbeid innenfor fagfeltet seksuelle overgrep og vold mot barn.
Det jeg jobber mye med på RVTS er: Prosjektleder Kompetanseutviklingsprogrammet Barnesamtalen/DCM. Undervisning innenfor fagfeltet seksuelle overgrep og vold mot barn.

Jeg liker arbeidet mitt fordi jeg her kan være en del av et fagmiljø som har et bevisst barnefokus.

Ta kontakt med meg hvis du ønsker mer detaljert informasjon om hva jeg kan bidra med for at din arbeidsplass skal bli trygge på å la barnets stemme bli god dokumentasjon for viktige tiltak i barnets liv.

Ansatte
Anette Andersen

Anette Andersen

Psykologspesialist

Epost: [email protected]
Tlf: 920 68 505

Jeg er utdannet Cand.psychol, spesialist i klinisk barne-og ungdomspsykologi.
Jeg har tidligere arbeidet klinisk med psykologisk utredning og behandling av barn og unge, i barnevern med utredning av omsorg, plassering og oppfølging av barn og unge, med veiledning, undervisning og utviklingsarbeid.

Jeg liker arbeidet mitt fordi det oppleves meningsfullt å forsøke å forstå barn og unge som har det vanskelig.

Ta kontakt med meg hvis du ønsker bistand til å forstå og hjelpe barn og ungdom med komplekse traumer.


Ansatte
Ragnhild Leite

Ragnhild Laukvik Leite

Seniorrådgiver

Epost: [email protected]
Tlf: 928 70 247

Jeg er utdannet psykiatrisk sykepleier og familieterapeut. Master i psykososialt arbeid – selvmord, rus, vold og traumer, studieretning: vold og traumatisk stress.

Har arbeidet med: Mange års erfaring fra psykiatri og familieterapi. Jobbet 10 år på Familiekontoret i Vest-Agder, med spesiell vekt på vold i nære relasjoner. Drevet grupper for kvinner som har erfart vold i parforholdet, og grupper for menn som utøver vold.

Mitt fagområde er: Vold i nære relasjoner
Det jeg jobber mye med på RVTS er: Undervisning, fagutvikling, nettverksbygging og implementeringsarbeid. Jeg har også ansvar for å koordinere utdanningen av sinnemestringterapeuter i Region Sør.

Jeg liker arbeidet mitt fordi RVTS ønsker å formidle kunnskap som gjør en forskjell

Ta kontakt med meg hvis du ønsker råd og veiledning om hvor og hvordan du kan få mer kunnskap om vold i nære relasjoner. 


Ansatte
Tone Weire Jørgensen

Tone Weire Jørgensen

Seniorrådgiver

Epost: [email protected]
Tlf: 932 16 135

Jeg er utdannet klinisk barnevernspedagog – master i barnevern viderutdanning i sensorisk motorisk psykoterapi.
Jeg har arbeidet med barneversaker, fosterhjemssaker, akuttplasseringer og flyktningarbeid

Mitt fagområde er: Barnevern, asyl og flykningsaker, tilknytningsspørsmål og traumebevisst omsorg.
Det jeg jobber mye med på RVTS er: Veiledninger, konsultasjoner, kompetansehevingsprosjekter og nettverksbygging.

Jeg liker arbeidet mitt fordi RVTS Sør har et klart barneperspektiv og ressurser til å gjøre en forskjell for traumatiserte barn.

Ta kontakt med meg hvis du har spørsmål knyttet til kompetanseheving på migrasjon, kompliserte fosterhjemplasseringer, utfordringer knyttet til asylsøkere/bosattes helse og omsorgssituasjon, omsorgsviktsituasjoner.


Ansatte
Torunn Fladstad

Torunn Fladstad

Seniorrådgiver

Epost: [email protected]
Tlf: 468 93 104

Jeg er utdannet sosialantropolog.
Har arbeidet med flyktninger, asylsøkere, minoriteter, integrering, kultursensitivitet og forskning.

Mitt fagområde er flyktningfeltet og antropologi
Det jeg jobber mye med på RVTS er kompetansehevingsprosjekter, nettverk, veiledning, undervisning og forskning.

Jeg liker arbeidet mitt fordi RTVS Sør har fokus på gode verdier og holdninger i møtet mellom mennesker.

Ta gjerne kontakt med meg hvis du ønsker samtale om tema innen flyktninghelse, tvungen migrasjon og integrering.


Ansatte
Gwyn Øverland

Gwyn Øverland

Sosiolog / Seniorrådgiver

Epost: [email protected]
Tlf: 930 02 834

Jeg er utdannet cand.polit. UiO; PhD i religionssosiologi UiA
Har arbeidet med: Kommunalt flyktningarbeid, rådgivning, veiledning og undervisning overfor flyktninger, offentlige ansatte og studenter

Mitt fagområde er: Flyktninghelse og tvungen migrasjon
Det jeg jobber mye med på RVTS er: Traume og motstandsdyktighet i fluktperspektiv, I tjeneste for Norge -tilbud til veteraner; kvinnelig omskjæring (KO), Flyktning faglig forum regionalt og nasjonalt, Nordisk konferanse for behandlere som arbeider med traumatiserte flyktninger

Jeg liker arbeidet mitt fordi RVTS Sør står for en traumebevisst tilnærming

Ta kontakt med meg hvis du ønsker å samtale om traume og motstandsdyktighet, rettshjelp jfr familiegjenforening,  kvinnelig omskjæring (KO), Flyktning faglig forum, bachelor eller masteroppgaver om d.s.


Ansatte
Ingrid Sæbø Møllen

Ingrid Sæbø Møllen

Seniorrådgiver

Epost: [email protected]
Tlf: 990 45 566

Jeg er utdannet barnevernspedagog. Master i psykososialt arbeid – selvmord, rus, vold og traumer, studieretning: selvmordsforebyggende arbeid.

Har arbeidet i kommunal barneverntjeneste, blant annet med kartlegging, hjelpetiltak og foreldreveiledning.

Mitt fagområde er: Selvmordsforebygging og villet egenskade.

Det jeg jobber mye med på RVTS er: å fremme forståelse og åpenhet om menneskers selvmordstanker og selvskading, og hvordan selvmord kan ramme etterlatte, nettverk og profesjonelle hjelpere. Dette gjør jeg gjennom undervisning, nettverksbygging og fagutvikling.

Jeg liker arbeidet mitt fordi det gir meg anledning til å utforske, forstå og formidle kunnskap som hjelper oss mennesker i å ta vare på hverandre. 


Ansatte
Øyvind Dåsvatn

Øyvind Dåsvatn

Seniorrådgiver

Epost: [email protected]
Tlf: 977 11 651

Jeg er utdannet Spesialsykepleier med videreutdanning i psykisk helse, videreutdanning i Suicidologi fra Universitetet i Oslo.
Har arbeidet med: Åpen omsorg i kommunehelsetjenesten, voksenpsykiatri ved Distriktpsykiatrisk senter

Mitt fagområde er: Selvmordsforebygging
Det jeg jobber mye med på RVTS er: Undervisning og kompetanseoppbygging innen det selvmordsforebyggende feltet. Samarbeid med LEVE, landsforeningen for etterlatte ved selvmord. Kursholder for Vivatkurset, « førstehjelp ved selvmordsfare»

Jeg liker arbeidet mitt fordi jeg tror RVTS Sør kan bidra med kunnskap som kan forebygge selvmord. Jeg håper også at vi kan være til hjelp for mennesker som er etterlatte etter selvmord.

Ta kontakt med meg hvis du ønsker å samtale om selvmordsforebygging eller dersom du er berørt etter at et selvmord har skjedd. 


Ansatte
Karen E. Ringereide

Karen Ringereide

Seniorrådgiver

Epost: [email protected]
Tlf: 468 84 065

Jeg er utdannet adjunkt med opprykk. Videreutdanning i veiledningspedagogikk.
Har arbeidet med: Mange år i skolen, på ulike nivåer, veileder for lærerstudenter, har hatt særlig fokus på barn og unge i krevende livssituasjoner og med store utfordringer.

Mitt fagområde er: Jeg er pedagog. På RVTS Sør jobber jeg med fokus på forebyggende tiltak overfor barn og unge. En del av stillingen min er knyttet til selvmordsforebyggende tiltak.
Det jeg jobber mye med på RVTS er: Selvmordsforebygging og ulike skoleprosjekt. LINK TIL LIVET fokuserer på å bygge livskompetanse. Et annet skoleprosjekt fokuserer på traumeforståelse og traumeomsorg i skolen.
Jeg jobber også i forhold til kommunale kriseteam i regionen vår.

Jeg liker arbeidet mitt fordi det er utrolig variert og spennende. Ansatte er faglig oppdatert og har et varmt hjerte, slik at vi kan hjelpe hjelperne på en god måte.

Ta kontakt med meg hvis du ønsker å vite noe om skoleprosjektene våre eller  vårt arbeid i forhold til kriseteam

 
Ansatte
Pål Solhaug

Pål Solhaug

Seniorrådgiver

Epost: [email protected]
Tlf: 930 34 694

Jeg er utdannet spesialsykepleier med videreutdanning i psykisk helsearbeid, og har mastergrad i samme fagfelt. Jeg har jobbet 10 år i barne-og ungdomspsykiatri som miljøterapeut og behandler. De siste 7 årene med rusbehandling, hvor jeg primært har jobbet med gruppeterapi for rusavhengige og deres familier, samt ledelse.

Mitt fagområde er: Traumebevissthet generelt, traumebevisst omsorg og oppvekst i familier med rusproblematikk. Det jeg jobber mye med på RVTS er: Prosjektledelse, komptanseutviklingsprogrammer og undervisning.

Jeg liker jobben min ved RVTS Sør fordi jeg kan være med å bidra til å spre kunnskap omkring traumebevissthet til hjelp for traumeutsatte barn og unge og deres familier.

Ansatte
Kristin Gilje

Kristin Gilje

Seniorrådgiver

Epost: [email protected]
Tlf: 980 52 617

Jeg er utdannet sosionom med videreutdanning i veiledning. Jeg har lang erfaring fra førstelinjetjenesten - både innenfor sosiale tjenester og kommunal barneverntjeneste.

Jeg har også arbeidet i helsefeltet som sykehussosionom, samt på Frambu - senter for sjeldne diagnoser.

Mitt fagområde er veiledning, barnevern og kompetanseutviklingsprogrammet Barnesamtalen/DCM.

Ta kontakt med meg hvis du ønsker informasjon om, eller har spørsmål om Barnesamtalen/DCM.

 
Ansatte
Torstein Garcia de Presno

Torstein Garcia de Presno

Seniorrådgiver

Epost: [email protected]
Tlf: 906 43 135

Jeg er utdannet sosionom og har en master i diakoni.

Jeg har jobbet som miljøterapeut på akuttpsykiatrisk avdeling og som diakon i Den norske kirke.

Mitt fagområde er: Selvmordsforebygging

Det jeg jobber med på RVTS er: Undervisning, veiledning, nettverksbygging, samarbeid med LEVE, landsforeningen for etterlatte ved selvmord.

Jeg er opptatt av å gi barn, ungdom og voksne kunnskap og ferdigheter til å håndtere sitt eget liv. Jeg ønsker også å jobbe for at selvmord og selvskading skal være tema vi snakker åpent om.

Ta kontakt med meg hvis du ønsker å vite mer om vår kompetanseheving på selvmordsforebygging, eller dersom du er berørt etter at et selvmord har skjedd.

Ansatte
Ane Ugland Albæk
 

Ane Ugland Albæk

stipendiat

Epost: [email protected]
Tlf: 905 19 841

Utdannet cand.polit. i organisasjonspsykologi, videreutdanning innen psykiske traumer og psykiske lidelser fra Harvard.Arbeidserfaring fra spesialisthelsetjenesten, lederstillinger, som høyskolelektor, og med organisasjonsutvikling, veiledning, forskning og kompetanseutvikling.

Mitt fagområde er: Utviklingsarbeid med hovedfokus på lærende organisasjoner og personlig vekst.

Jeg liker arbeidet mitt fordi vi gjennom ny forståelse og kunnskap om hvordan kvaliteten på omsorg og tjenester kan forbedres, kan bidra til at traumeutsatte barn, unge og voksne kan få det bedre. 

Ansatte
Martin Viste

Martin Viste

Rådgiver/Webutvikler

Epost: [email protected]
Tlf: 977 86 801

Jeg er utdannet sivilingeniør med spesialisering i Multimedia and Educational Tehnology. Jeg har også en master i Creative Advertising. Jeg har flere års erfaring med webdesign og utvikling av ulike nettløsninger og e-læringsprogrammer.

Min jobb hos RVTS Sør er å bistå i den digitale utviklingen på nett og mobil. Dette omfatter utvikling og support av prosjekt- og programnettsider, kursportal, intern prosjektportal, samt andre digitale verktøy for presentasjon og opplæring.

Jeg synes det er spennende å få arbeide sammen med mange faglig dyktige personer hos RVTS Sør. Gjennom vår interne mediagruppe tar vi det faglige innholdet og får det til å skinne visuelt.

Ansatte
Therese Skauge Klokset

Therese Skauge Klokset

Grafisk designer AMG

Epost: [email protected]
Tlf: 913 65 289

Jeg er utdannet grafisk designer og Mac-operatør og har jobbet som designer i designbyrået Figuru i 15 år. Jeg har også flere års erfaring fra fotobransjen og fotograferer alt fra kokebøker til portretter når prosjektene krever det.

Mitt fagområde i RVTS Sør er grafisk design av profilmateriell. Jeg utformer bla. VerdiStrek-magasinet, prosjekthåndbøker, konferanse- og undervisningsmateriell og holdningsskapende innholdsprofilering for både trykk og sosiale medier.

Jeg liker arbeidet mitt fordi det oppleves meningsfylt å spre et budskap som fører til at mennesker blir tatt imot, sett og hørt med de utfordringer, smerter og traumer de har i bagasjen. Jeg får visualisere og tilgjengeliggjøre fagstoff slik at det kan bidra til å utgjøre en forskjell for dem det måtte berøre.

 

Aslak Jørundland Brekke

Seniorrådgiver

Epost: [email protected]
Tlf: 91 69 3675

 

Jeg er utdannet cand.theol og prest, med statsvitenskap og internasjonal politikk på toppen.

Jeg har jobbet som feltprest i inn- og utland. Her hjemme i Telemark Bataljon og FN/Nato erfaring fra tidligere Jugoslavia (Bosnia og Kosovo)
Jeg har også fått med med litt «vanlig» prestetjeneste før jeg begynte som Direktør for Stiftelsen Arkivet i Kristiansand.
I tillegg har jeg jobbet mye med kriser, konflikter, etikk, ledelse og verdispørsmål.

I RVTS Sør skal jeg jobbe med Radikalisering, Flyktninger, PSB (psykososial beredskap) og FN/Nato Veteraner.

Ta gjerne kontakt om du har spørsmål eller er interessert i noen av fagområdene.