Fagutvikling krever kulturarbeid

– Dersom fagutvikling skal skape vedvarende kompetanseheving, forutsetter det at vi jobber med arbeidskulturen og reflekterer over egen praksis, sier fagsjef ved RVTS Sør Mogens Albæk. På oppfordring legger vi ut den mye leste og delte artikkelen om fagutvikling en gang til - for våre nye lesere.

Fagutvikling krever kulturarbeid
Mogens Albæk

Av Eva Dønnestad

Mogens Albæk ønsker større bevissthet rundt at verken innføring av nye tiltak, metoder, kunnskapsteorier i seg selv, skaper varig endring.
– Det skjer altfor ofte i mange fagmiljø at man innfører en ny metode og tror man har drevet fagutvikling. Som fagmiljø som lærer opp ansatte i ulike tjenester i barnevern og psykisk helsevern, er vi blitt mer og mer nøye med å arbeide med ”jordsmonnet”, verdiene, arbeidskulturen som kunnskap og metoder skal sette seg i. Ansatte er det viktigste verktøyet i møtet med barn og unge. De må reflektere over egen praksis og gi hverandre veiledning. Det er relasjonen som leger, en metode utført av mennesker som ikke kan bygge relasjoner og skape tillit og motivasjon, vil aldri være nok, sier en engasjert psykologspesialist Mogens Albæk.

Albæk forklarer at man her med kultur mener det hver ansatt har med seg av forforståelse som preger væremåte og tankesett.
– Vi har alle et syn på hva barn er og hvordan barn bør behandles (barnesyn). Vi har en forståelse av hva vi tror er sant (kunnskapssyn). Vi har noen verdier vi mener mennesker bør leve etter. Og vi har en gradering av verdier. Det er de kulturfaktorene vi har med oss i livet som i hovedsak bestemmer våre store valg i livet – slik som karriere, partner, bosted, relasjoner og familie.

Men de er også med å bestemme hvilke tiltak, metoder og teorier som vi synes virker fornuftige og riktige. Når vi møter tiltak, metoder og teorier som vi ikke synes virker meningsfulle, er det sannsynligvis fordi de kolliderer med vårt private verdisystem. Fagutviklende endringer må derfor først og fremst påvirke kulturgrunnlaget for å kunne ha vedvarende effekt, sier fagsjefen ved Regionsenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging.

Fagutvikling krever kulturarbeid

Trene, trene, trene

– Hva krever det i praksis?
– Man må trene, trene, trene. Sørger for at hver enkelt ansatt får trene på å bli kjent med seg selv, sine verdier og sine reaksjonsmønstre. At de oppøver en selvregulering som gjør at de uavhengig av metode kan møte hvert barn med sin livsfortelling. Det krever trening på og bevisstgjøring av hvordan jeg virker på andre. Vilje til å motta korreks og veiledning. Refleksjon over hvordan egen praksis oppleves av dem man skal bygge relasjoner til, forstå og hjelpe, er helt nødvendig. Helt konkret ser vi i vår undervisning at det noen ganger handler om å skifte optikk. Ansatte som tidligere har sett barn som vanskelige, lærer seg et verdisyn og et blikk på smerten barnet bærer, som gjør at de heller sier: Dette barnet ER ikke vanskelig, det HAR det vanskelig. Har man felles verdier, blir det dem som avgjør hvordan man møter barnet, og hvilke verktøy man velger for å gjøre det på best mulig måte, sier Mogens Albæk.

 

Uten kulturarbeid, ingen endring

Fagsjefen beskriver hvordan han utallige ganger har møtt ledere som i håp om fagutvikling, innfører et nytt tiltak. Forskningen forteller at eventuell positiv effekt, ofte vil være midlertidig og kun sjelden resulterer i vedvarende kompetanseheving. Det samme er tilfellet med metoder og teorier.
- Fagutvikling handler om å sikre at både fag og fagperson utvikler seg og blir bedre. Dette krever trening, refleksjon, evne til egenregulering, veiledning, deling av narrativer og et avklart forhold til egne erfaringer og opplevelser. Uten at fagpersoner arbeider med seg selv og språket og væremåten i kulturen på arbeidsplassen, er ingen endring til det bedre, mulig, sier Mogens Albæk.